Privacy Policy

Ons website adres is: https://www.happyhonden.nl.

Hondenschool Happyhonden heeft als kernactiviteit het helpen opvoeden van een pup, puber of volwassen hond. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we persoonsgegevens. Hondenschool Happyhonden respecteert jouw privacy en is ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In dit privacystatement informeren we je hierover.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van je:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • gegevens hond, zoals naam, geboortedatum, geslacht
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het inschrijven en accepteren van potentiële klanten;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten als een cursus of les;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met je, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Wat is de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Jij hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacystatement.

Hoe staat het met de beveiliging van jouw gegevens ?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Uitsluitend op jouw verzoek of wanneer jij ons daarvoor toestemming voor hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik aan onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op jouw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij jouw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om jou te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om het privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.